เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อปรับยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและการค้าข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง ความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรได้รับทราบแนวทางที่ถูกต้องในการผลิตสินค้า เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่า และพัฒนาให้ได้มาตรฐานในการพัฒนาสินค้า เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดร้อยเอ็ด และมีข้าวคุณภาพที่ดีที่สุด ให้เป็นที่รู้จัก ไปสู่การชิงความเป็นหนึ่งในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องต่อไป

            ในงานนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้เอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกข้าว และข้าวหอมมะลิที่ได้ทำการปลูกภายในพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ นำมาแสดงในงานด้วย

  

 

 

 

 

  

 

 

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

 

 

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่นาแปลงใหญ่ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทนโรงเรียน พร้อมนักเรียนในพื้นที่ตำบลหินกอง ผู้บริหาร และ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันว่าว แข่งขันเป่าปี่ฟางข้าว แข่งขันนวดข้าว แข่งขันเกี่ยวข้าว บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

 

 

 

  

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า โครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวิถีไทย สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และเพื่อประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตั้งอยู่ใจกลางทุ่งกุลาร้องให้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาในอนาคต

 

 

 

ประชุมโต๊ะกลม

เรื่อง แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชาชนหลุดหลุดพ้นกับดักของความยากจนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีนโยบายหลักในการชูประเด็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (GI) ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมุ่งเน้นทางด้านการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ดังนั้น เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดประชุมเชิงโต๊ะกลม เรื่อง แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงร่วมกัน ดังนี้ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด, หน.กลุ่มยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัด, หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์, เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย ผอ.ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบท จ.ร้อยเอ็ด, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สวทช. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ประธานในที่ประชุมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ผลการประชุมโต๊ะกลม ได้ข้อสรุป คือ ทุกหน่วยงานราชการเห็นพ้องต้องกันว่า จะให้การสนับสนุน มทร.อีสาน เพื่อพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงร่วมกัน

 

 

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ

พระองค์เสด็จฯ สู่วรรคาลัย

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มทร.อีสาน


ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯเริ่มออกรวงแล้ว

นับตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มาร่วมกิจกรรมปักดำข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้  ณ พื้นที่ตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ บัดนี้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ ได้ออกรวงแล้ว

 

 

านเปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

ส่งเริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และร่วมกิจกรรมดำนา (ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ) กับส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำเกษตรกรอำเภอสุรรณภูมิ 15 ตำบล นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธาน

 

 

ดร.เอนก เจริญภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การทำวิจัยข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น การบอกกล่าวพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

 

          เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ท่านอธิการบดี ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เยอรมัน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประธานในที่ประชุมคือ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประชาคม จันทรชิต และคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อาทิเช่น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อ.พนมไพร อ.เกษตรวิสัย อ.โพนทอง

 

 

 

พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

และ สนช.ตวง อันทะไชย มาเยือนทุ่งกุลาร้องไห้

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา พล.อ. จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ท่าน สนช.ตวง อันทะไชย ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากท่านอธิการบดีฯ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และผู้ช่วยอธิการบดีฯ ดร.เอนก เจริญภักดี เรื่อง แนวทางการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ในการนี้ พล.อ. จีระศักดิ์ ชมประสพ และ ท่าน สนช.ตวง อันทะไชย ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ในการจัดตั้งวิทยาเขตฯ เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้วยโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 “สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการสร้าง ความเข็มจากภายใน

 


 

 

 

 

 

 

ชาวทุ่งกุลาเฮ...เตรียมเปิด "วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้"

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง พร้อมคณะ เดินทางมายังพื้นที่สาธารณะประโยชน์โนนบ้านเล้าข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกฤษณะ แสนสำโรง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหินกอง นายธรรมใจ เหนือโท ประธานสภาเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมคณะ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ตำบลหินกอง และตำบลกู่กาสิงห์ คอยต้อนรับ เพื่อนำเสนอโครงการจัดตั้ง " วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ "

 

 

 สืบเนื่องจากพื้นที่บริเวณโนนบ้านเล้าข้าว สถานที่สาธารณะมีพื้นที่ ๒,๗๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างกึ่งกลางของทุ่งกุลาร้องไห้ เดิมใช้เป็นทดลองปลูกต้นยูคาลิปตัส ในโครงการความร่วมมือระหว่างไทย กับออสเตรีย โดยมีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดรับผิดชอบดูแลในโครงการ (เมื่อ พ.ศ.2525) พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ หรือเรียกสั้นๆว่า "ทุ่งกุลา " เป็นที่ราบมีขนาดกว้างใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่โดยประมาณ 2 ล้านกว่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 14 อำเภอ 6 จังหวัด ได้แก่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม; อำเภอชุมพลบุรีและอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์; อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด; อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ; อำเภอค้อวังและอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ตามรอยตะเข็บของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว จึงทำให้ชุมชน ชาวบ้านที่ตั้งอาศัยอยู่แถวทุ่งกุลาร้องไห้ เดินทางไปสู่ตัวจังหวัด ไปราชการจังหวัดแสนลำบากเดินทางระยะไกล ประกอบทางการศึกษาเด็กนักเรียนจะไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี จะต้องเดินลำบาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน"พื้นที่สาธารณะโนนบ้านเล้าข้าว" ทางกลุ่มการเมืองท้องถิ่น และระดับชาติพยายามผลักดันสู่แผนการพัฒนาหลายครั้ง แต่ได้ไม่สำเร็จ เช่น โครงการจัดตั้งหอดูดาวทุ่งกุลา ,โครงการจัดตั้งสวนสัตว์ทุ่งกุลา ,โครงการจัดตั้งสนามบิน ,โครงการสร้างสวนสนุก ,โครงการจัดตั้งบ่อนคาสิโน ,โครงการในพระราชดำริ เป็นต้น สืบเนื่องจากการนำเสนอโครงการต่างๆเมื่อเสนอไปบรรจุไว้สู่แผนพัฒนาระดับจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่ออนุมัติงบประมาณโครงการลงมาแต่แล้ว แต่โครงการไม่มาถึงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จริงๆ แต่วันนี้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้แสดงพลังจุดยืนชุมชนเห็นพ้องพร้อมกันควรมีสถานบันการศึกษาไว้รองรับเด็กๆนักเรียน ลูกหลานจะได้มีสถานศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีทางมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เตรียมจัดตั้งโครงการ "วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้" เพื่อทำการเปิดการเรียนการสอนต่อไป

ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

          ระหว่างวันที่ 3 – 12 ก.ค. 58 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ โดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศ.(พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและ ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวถวายรายงาน จากนั้นได้ทรงเยี่ยมชมส่วนงานนิทรรศการภายในงาน โดยข้าราชการจากหน่วยงานที่ร่วมแสดงนิทรรศการ ได้ถวายรายงานรายละเอียดต่างๆภายในงาน ในการนี้ได้ทรงรับผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกร หน่วยงาน และ ประชาชน ที่ทูลเกล้าถวายภายในงาน จากนั้นได้ทรงการฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้จัดงานและผู้บริหารจากส่วนงานราชการต่างๆ ยังผลให้ไปที่ปลาบปลื้มแก่พสกนิกรที่เข้าร่วมรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้

 

ปลูกต้นยางนา ถวายแม่ของแผ่นดิน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ พระครูปิยธรรมาภิมณฑ์ (เจ้าคณะตำบลหินกอง) จัดโครงการ “ปลูกต้นยาง ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” นำโดยท่านอธิการบดี ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และ พระครูปิยธรรมาภิมณฑ์ ในงานได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ตำบลหินกอง ร่วมปลูกต้นยาง ณ บริเวณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

 

 

 

          หลังจากปลูกต้นยางนาเสร็จช่วงเช้า ช่วงบ่าย ทางคณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมทั้ง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ตำบลหินกอง ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดป่าโนนมันป่า

 

เข้าร่วมจัดนิทรรศการสหวิทยาการเพื่อการวิจัย และพัฒนาที่ยั่งยืน

           เมื่อวันพุธที่ 3 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมดังกล่าว กำหนดจัดในวันที่ 3 - 4มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 น. ด้วย เนื้อหาที่นำเสนอในงานคือ กรอบแนวคิดการตั้งมหาวิทยาลัยสหวิทยาการ นำทีมโดย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ อาจารย์ ภานุมาส เรืองทิพย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ อาจารย์ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ และ พ่อคำเดื่อง ภาษี (ปราชญ์แผ่นดิน) พร้อมด้วยพนักงานประจำศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

  

  

 

Additional information