พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

และ สนช.ตวง อันทะไชย มาเยือนทุ่งกุลาร้องไห้

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา พล.อ. จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ท่าน สนช.ตวง อันทะไชย ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากท่านอธิการบดีฯ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และผู้ช่วยอธิการบดีฯ ดร.เอนก เจริญภักดี เรื่อง แนวทางการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ในการนี้ พล.อ. จีระศักดิ์ ชมประสพ และ ท่าน สนช.ตวง อันทะไชย ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ในการจัดตั้งวิทยาเขตฯ เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้วยโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 “สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการสร้าง ความเข็มจากภายใน

 


 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 59

          เมื่อวันพุธที่ 11 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุบรรณ ทุมทา พร้อมด้วยพนักงานประจำศูนย์วิจัยฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา

 

ชาวทุ่งกุลาเฮ...เตรียมเปิด "วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้"

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง พร้อมคณะ เดินทางมายังพื้นที่สาธารณะประโยชน์โนนบ้านเล้าข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกฤษณะ แสนสำโรง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหินกอง นายธรรมใจ เหนือโท ประธานสภาเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมคณะ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ตำบลหินกอง และตำบลกู่กาสิงห์ คอยต้อนรับ เพื่อนำเสนอโครงการจัดตั้ง " วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ "

 

 

 สืบเนื่องจากพื้นที่บริเวณโนนบ้านเล้าข้าว สถานที่สาธารณะมีพื้นที่ ๒,๗๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างกึ่งกลางของทุ่งกุลาร้องไห้ เดิมใช้เป็นทดลองปลูกต้นยูคาลิปตัส ในโครงการความร่วมมือระหว่างไทย กับออสเตรีย โดยมีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดรับผิดชอบดูแลในโครงการ (เมื่อ พ.ศ.2525) พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ หรือเรียกสั้นๆว่า "ทุ่งกุลา " เป็นที่ราบมีขนาดกว้างใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่โดยประมาณ 2 ล้านกว่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 14 อำเภอ 6 จังหวัด ได้แก่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม; อำเภอชุมพลบุรีและอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์; อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด; อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ; อำเภอค้อวังและอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ตามรอยตะเข็บของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว จึงทำให้ชุมชน ชาวบ้านที่ตั้งอาศัยอยู่แถวทุ่งกุลาร้องไห้ เดินทางไปสู่ตัวจังหวัด ไปราชการจังหวัดแสนลำบากเดินทางระยะไกล ประกอบทางการศึกษาเด็กนักเรียนจะไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี จะต้องเดินลำบาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน"พื้นที่สาธารณะโนนบ้านเล้าข้าว" ทางกลุ่มการเมืองท้องถิ่น และระดับชาติพยายามผลักดันสู่แผนการพัฒนาหลายครั้ง แต่ได้ไม่สำเร็จ เช่น โครงการจัดตั้งหอดูดาวทุ่งกุลา ,โครงการจัดตั้งสวนสัตว์ทุ่งกุลา ,โครงการจัดตั้งสนามบิน ,โครงการสร้างสวนสนุก ,โครงการจัดตั้งบ่อนคาสิโน ,โครงการในพระราชดำริ เป็นต้น สืบเนื่องจากการนำเสนอโครงการต่างๆเมื่อเสนอไปบรรจุไว้สู่แผนพัฒนาระดับจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่ออนุมัติงบประมาณโครงการลงมาแต่แล้ว แต่โครงการไม่มาถึงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จริงๆ แต่วันนี้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้แสดงพลังจุดยืนชุมชนเห็นพ้องพร้อมกันควรมีสถานบันการศึกษาไว้รองรับเด็กๆนักเรียน ลูกหลานจะได้มีสถานศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีทางมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เตรียมจัดตั้งโครงการ "วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้" เพื่อทำการเปิดการเรียนการสอนต่อไป

ท่านอธิการบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 มี.ค. 59 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมรายงานแผนก่อตั้ง วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมุ่งพัฒนาด้านนวัตกรรมการเกษตรเป็นหลัก ซึ่ง มทร.อีสาน จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต จากพื้นที่วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด สู่ 5 จังหวัดทุ่งกุลาร้องไห้ และขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วภาคอีสานในที่สุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ แล้วจึงส่งเรื่องเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหากเห็นชอบ จะดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

ดร.เอนก เจริญภักดี เข้าพบผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 59 ที่ผ่านมา ดร.เอนก เจริญภักดี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ได้เข้าพบ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้

 

ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

          ระหว่างวันที่ 3 – 12 ก.ค. 58 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ โดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศ.(พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและ ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวถวายรายงาน จากนั้นได้ทรงเยี่ยมชมส่วนงานนิทรรศการภายในงาน โดยข้าราชการจากหน่วยงานที่ร่วมแสดงนิทรรศการ ได้ถวายรายงานรายละเอียดต่างๆภายในงาน ในการนี้ได้ทรงรับผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกร หน่วยงาน และ ประชาชน ที่ทูลเกล้าถวายภายในงาน จากนั้นได้ทรงการฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้จัดงานและผู้บริหารจากส่วนงานราชการต่างๆ ยังผลให้ไปที่ปลาบปลื้มแก่พสกนิกรที่เข้าร่วมรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้

 

เข้าพบนายอำเภอสุวรรณภูมิคนใหม่ (นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ)

          เมื่อวันอังคารที่ 23 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา คณะครู อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์วิจัยฯ นำโดย อาจารย์ ภานุมาส เรืองทิพย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ และอาจารย์ สุริยน บุญเสริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์วิจัยฯ ได้เข้าพบ นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ (นายอำเภอสุวรรณภูมิ) เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ และโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ และมีข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ดอนเล้าข้าว ตามมาตรา 9 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ทางอำเภอจัดการประชาคมระดับอำเภอ

  

ปลูกต้นยางนา ถวายแม่ของแผ่นดิน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ พระครูปิยธรรมาภิมณฑ์ (เจ้าคณะตำบลหินกอง) จัดโครงการ “ปลูกต้นยาง ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” นำโดยท่านอธิการบดี ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และ พระครูปิยธรรมาภิมณฑ์ ในงานได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ตำบลหินกอง ร่วมปลูกต้นยาง ณ บริเวณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

 

 

 

          หลังจากปลูกต้นยางนาเสร็จช่วงเช้า ช่วงบ่าย ทางคณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมทั้ง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ตำบลหินกอง ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดป่าโนนมันป่า

 

เข้าร่วมจัดนิทรรศการสหวิทยาการเพื่อการวิจัย และพัฒนาที่ยั่งยืน

           เมื่อวันพุธที่ 3 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมดังกล่าว กำหนดจัดในวันที่ 3 - 4มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 น. ด้วย เนื้อหาที่นำเสนอในงานคือ กรอบแนวคิดการตั้งมหาวิทยาลัยสหวิทยาการ นำทีมโดย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ อาจารย์ ภานุมาส เรืองทิพย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ อาจารย์ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ และ พ่อคำเดื่อง ภาษี (ปราชญ์แผ่นดิน) พร้อมด้วยพนักงานประจำศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

  

  

 

Additional information