โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคสดสำหรับครัวเรือน

 

๑.  ชื่อโครงการ  การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคสดด้วยระบบโอ่งแดงสำหรับครัวเรือน

.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

      สถานที่ดำเนินการ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

      ระยะเวลาดำเนินการ (ให้ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการอย่างชัดเจน) เริ่ม 1 พ.ย. 2557 สิ้นสุด 31 ต.ค. 2558

.  หลักการและเหตุผล

            ท่ามกลางสภาพวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่มายังทุกประเทศของโลก เป็นปรากฏการณ์ที่รับรู้และรับทราบข่าวสารกันมาอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลยังประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนั้นจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทำให้มีการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้น จากสภาพดังกล่าว “การที่จะหาทางเลือกด้านพลังงานที่มุ่งเน้นให้คน ชุมชน และสังคมพึ่งตนเองได้ โดยสามารถมีระบบการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อประโยชน์ในชุมชน โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือจัดหาทรัพยากรการผลิตจากนอกพื้นที่มาใช้ และสามารถช่วยลดปัญหาด้านสุขภาวะในชุมชนได้” ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอจากคณะทำงานของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

อ่านต่อ...โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคสดสำหรับครัวเรือน

Additional information