โครงการพัฒนาโคและกระบือไทย

๑.  โครงการ  พัฒนาโค-กระบือไทย  ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

๒.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

      สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

      กำหนดการจัดโครงการ ตุลาคม  2557 – กันยายน  2558

๓.  หลักการและเหตุผล

     ตามโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัย เป็นเป็นความหวังของผู้คนและสังคมรอบข้างที่เฝ้ามองการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง   แนวทางการบริหารจัดการเริ่มต้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในการบุกเบิกการจัดตั้ง ทั้งในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างการบริหารจัดการ จนกระทั่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็น “ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้” บนพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ เพื่อให้การดำเนินการด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ได้ตอบสนองภารกิจตามเป้าหมายและเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของชุมชนรอบข้างและเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่มีส่วนในการเป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิม

        ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้รับมอบมาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเจตนารมณ์ของการใช้พื้นที่และเป็นไปตามหลักวิชาการตลอดเพื่อลดปัญหาการขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในการใช้พื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ    โครงการพัฒนาโค-กระบือไทย ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

อ่านต่อ...โครงการพัฒนาโคและกระบือไทย

Additional information