โครงการพัฒนาโคและกระบือไทย

๑.  โครงการ  พัฒนาโค-กระบือไทย  ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

๒.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

      สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

      กำหนดการจัดโครงการ ตุลาคม  2557 – กันยายน  2558

๓.  หลักการและเหตุผล

     ตามโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัย เป็นเป็นความหวังของผู้คนและสังคมรอบข้างที่เฝ้ามองการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง   แนวทางการบริหารจัดการเริ่มต้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในการบุกเบิกการจัดตั้ง ทั้งในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างการบริหารจัดการ จนกระทั่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็น “ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้” บนพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ เพื่อให้การดำเนินการด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ได้ตอบสนองภารกิจตามเป้าหมายและเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของชุมชนรอบข้างและเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่มีส่วนในการเป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิม

        ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้รับมอบมาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเจตนารมณ์ของการใช้พื้นที่และเป็นไปตามหลักวิชาการตลอดเพื่อลดปัญหาการขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในการใช้พื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ    โครงการพัฒนาโค-กระบือไทย ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

 

๔.  วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการด้านโค-กระบือไทย ตามภารกิจการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้

๔.๒ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีมีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจน

๔.๓ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน นักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีกับสังคม

 

๕.   กิจกรรมการดำเนินงาน    

๕.๑ การวางแผนการดำเนินการ (P_Plan) เช่น  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ขออนุมัติโครงการ  ประชุมเพื่อวางแผน

-   เขียนและเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ

-   ประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและกำหนดทิศทางร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง                

๕.๒ การดำเนินงานตามแผน  (D_Do) เช่น  ติดต่อวิทยากร  สถานที่  เอกสาร  และอุปกรณ์ต่าง ๆ บรรยาย อบรม

      เชิงปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มอภิปราย กรณีศึกษา เกมฝึกปฏิบัติ  

-   จัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์และอาคารสิ่งก่อสร้าง

-   ดำเนินการตามโครงการ

๕.๓ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (C_Check)

         -  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล  ข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

         -  ระยะเวลาในการติดตามผล  ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑  ได้องค์ความรู้และได้โค-กระบือไทยพันธุ์ดี ที่เหมาะสมกับพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้

๖.๒  ได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีมีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจน

๖.๓  เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน นักศึกษา และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีกับสังคมรอบข้าง

Additional information