เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อปรับยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและการค้าข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง ความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรได้รับทราบแนวทางที่ถูกต้องในการผลิตสินค้า เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่า และพัฒนาให้ได้มาตรฐานในการพัฒนาสินค้า เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดร้อยเอ็ด และมีข้าวคุณภาพที่ดีที่สุด ให้เป็นที่รู้จัก ไปสู่การชิงความเป็นหนึ่งในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องต่อไป

            ในงานนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้เอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกข้าว และข้าวหอมมะลิที่ได้ทำการปลูกภายในพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ นำมาแสดงในงานด้วย

  

 

 

 

 

  

 

 

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

 

 

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่นาแปลงใหญ่ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทนโรงเรียน พร้อมนักเรียนในพื้นที่ตำบลหินกอง ผู้บริหาร และ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันว่าว แข่งขันเป่าปี่ฟางข้าว แข่งขันนวดข้าว แข่งขันเกี่ยวข้าว บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

 

 

 

  

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า โครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวิถีไทย สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และเพื่อประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตั้งอยู่ใจกลางทุ่งกุลาร้องให้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาในอนาคต

 

 

 

ขอน้อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ

พระองค์เสด็จฯ สู่วรรคาลัย

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มทร.อีสาน


การประชุมโต๊ะกลม แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมโต๊ะกลม

เรื่อง แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชาชนหลุดหลุดพ้นกับดักของความยากจนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีนโยบายหลักในการชูประเด็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (GI) ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมุ่งเน้นทางด้านการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ดังนั้น เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดประชุมเชิงโต๊ะกลม เรื่อง แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงร่วมกัน ดังนี้ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด, หน.กลุ่มยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัด, หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์, เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย ผอ.ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบท จ.ร้อยเอ็ด, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สวทช. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ประธานในที่ประชุมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ผลการประชุมโต๊ะกลม ได้ข้อสรุป คือ ทุกหน่วยงานราชการเห็นพ้องต้องกันว่า จะให้การสนับสนุน มทร.อีสาน เพื่อพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงร่วมกัน

 

 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯเริ่มออกรวงแล้ว

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯเริ่มออกรวงแล้ว

นับตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มาร่วมกิจกรรมปักดำข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้  ณ พื้นที่ตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ บัดนี้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ ได้ออกรวงแล้ว

 

 

Additional information