ชาวทุ่งกุลาเฮ...เตรียมเปิด "วิทยาเขตทุ่งกุลา"

ชาวทุ่งกุลาเฮ...เตรียมเปิด "วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้"

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง พร้อมคณะ เดินทางมายังพื้นที่สาธารณะประโยชน์โนนบ้านเล้าข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกฤษณะ แสนสำโรง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหินกอง นายธรรมใจ เหนือโท ประธานสภาเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมคณะ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ตำบลหินกอง และตำบลกู่กาสิงห์ คอยต้อนรับ เพื่อนำเสนอโครงการจัดตั้ง " วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ "

 

 

 สืบเนื่องจากพื้นที่บริเวณโนนบ้านเล้าข้าว สถานที่สาธารณะมีพื้นที่ ๒,๗๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างกึ่งกลางของทุ่งกุลาร้องไห้ เดิมใช้เป็นทดลองปลูกต้นยูคาลิปตัส ในโครงการความร่วมมือระหว่างไทย กับออสเตรีย โดยมีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดรับผิดชอบดูแลในโครงการ (เมื่อ พ.ศ.2525) พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ หรือเรียกสั้นๆว่า "ทุ่งกุลา " เป็นที่ราบมีขนาดกว้างใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่โดยประมาณ 2 ล้านกว่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 14 อำเภอ 6 จังหวัด ได้แก่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม; อำเภอชุมพลบุรีและอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์; อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด; อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ; อำเภอค้อวังและอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ตามรอยตะเข็บของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว จึงทำให้ชุมชน ชาวบ้านที่ตั้งอาศัยอยู่แถวทุ่งกุลาร้องไห้ เดินทางไปสู่ตัวจังหวัด ไปราชการจังหวัดแสนลำบากเดินทางระยะไกล ประกอบทางการศึกษาเด็กนักเรียนจะไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี จะต้องเดินลำบาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน"พื้นที่สาธารณะโนนบ้านเล้าข้าว" ทางกลุ่มการเมืองท้องถิ่น และระดับชาติพยายามผลักดันสู่แผนการพัฒนาหลายครั้ง แต่ได้ไม่สำเร็จ เช่น โครงการจัดตั้งหอดูดาวทุ่งกุลา ,โครงการจัดตั้งสวนสัตว์ทุ่งกุลา ,โครงการจัดตั้งสนามบิน ,โครงการสร้างสวนสนุก ,โครงการจัดตั้งบ่อนคาสิโน ,โครงการในพระราชดำริ เป็นต้น สืบเนื่องจากการนำเสนอโครงการต่างๆเมื่อเสนอไปบรรจุไว้สู่แผนพัฒนาระดับจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่ออนุมัติงบประมาณโครงการลงมาแต่แล้ว แต่โครงการไม่มาถึงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จริงๆ แต่วันนี้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้แสดงพลังจุดยืนชุมชนเห็นพ้องพร้อมกันควรมีสถานบันการศึกษาไว้รองรับเด็กๆนักเรียน ลูกหลานจะได้มีสถานศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีทางมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เตรียมจัดตั้งโครงการ "วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้" เพื่อทำการเปิดการเรียนการสอนต่อไป

Additional information