พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ และ สนช.ตวง อันทะไชย มาเยือนทุ่งกุลาร้องไห้

พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

และ สนช.ตวง อันทะไชย มาเยือนทุ่งกุลาร้องไห้

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา พล.อ. จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ท่าน สนช.ตวง อันทะไชย ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากท่านอธิการบดีฯ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และผู้ช่วยอธิการบดีฯ ดร.เอนก เจริญภักดี เรื่อง แนวทางการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ในการนี้ พล.อ. จีระศักดิ์ ชมประสพ และ ท่าน สนช.ตวง อันทะไชย ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ในการจัดตั้งวิทยาเขตฯ เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้วยโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 “สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการสร้าง ความเข็มจากภายใน

 


 

 

 

 

 

 

Additional information