การประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

การประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

 

          เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ท่านอธิการบดี ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เยอรมัน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประธานในที่ประชุมคือ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประชาคม จันทรชิต และคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อาทิเช่น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อ.พนมไพร อ.เกษตรวิสัย อ.โพนทอง

 

 

 

Additional information