ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ60

านเปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

ส่งเริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และร่วมกิจกรรมดำนา (ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ) กับส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำเกษตรกรอำเภอสุรรณภูมิ 15 ตำบล นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธาน

 

 

ดร.เอนก เจริญภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การทำวิจัยข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น การบอกกล่าวพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ เป็นต้น

Additional information