การประชุมโต๊ะกลม แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

  • พิมพ์

ประชุมโต๊ะกลม

เรื่อง แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชาชนหลุดหลุดพ้นกับดักของความยากจนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีนโยบายหลักในการชูประเด็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (GI) ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมุ่งเน้นทางด้านการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ดังนั้น เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดประชุมเชิงโต๊ะกลม เรื่อง แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงร่วมกัน ดังนี้ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด, หน.กลุ่มยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัด, หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์, เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย ผอ.ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบท จ.ร้อยเอ็ด, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สวทช. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ประธานในที่ประชุมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ผลการประชุมโต๊ะกลม ได้ข้อสรุป คือ ทุกหน่วยงานราชการเห็นพ้องต้องกันว่า จะให้การสนับสนุน มทร.อีสาน เพื่อพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงร่วมกัน