เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อปรับยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและการค้าข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง ความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรได้รับทราบแนวทางที่ถูกต้องในการผลิตสินค้า เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่า และพัฒนาให้ได้มาตรฐานในการพัฒนาสินค้า เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดร้อยเอ็ด และมีข้าวคุณภาพที่ดีที่สุด ให้เป็นที่รู้จัก ไปสู่การชิงความเป็นหนึ่งในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องต่อไป

            ในงานนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้เอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกข้าว และข้าวหอมมะลิที่ได้ทำการปลูกภายในพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ นำมาแสดงในงานด้วย

  

 

 

 

 

  

 

 

Additional information