ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ดำเนินการบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางตามพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร และด้านพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตั้งอยู่ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีพิ้นที่ภายในศูนย์วิจัยฯทั้งสิ้น 1716 ไร่

 

สถานที่ตั้ง : ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พิกัด ละติจูด 103O 42' 23'' E ลองติจูด 15O 35' 1'' N

 

Additional information