ความเป็นมาก่อนก่อตั้งศูนย์วิจัยฯ

         เมื่อปี พ.ศ. 2550 อาจารย์สุริยน บุญเสริม และผู้นำชุมชนบ้านหินกอง บ้านเล้าข้าว บ้านหนองอีเข็ม และบ้านกู่กาสิงห์ เล็งเห็นว่าพื้นที่สาธารณะประโยชน์นี้ เป็นพื้นที่ของชุมชนประชาชนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน ระยะหลังมานี้นับวันยิ่งจะมีผู้บุกรุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งผิดวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทำให้อาจารย์สุริยน บุญเสริม และคณะผู้นำชุมชนดังกล่าว ได้นำข้อมูลเสนอแผนการตั้งมหาวิทยาลัยชุมชนให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้พิจารณา สมัยนั้นท่าน รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้สั่งการให้ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ และ ผศ.ณรงค์ ผลวงศ์ ไปดำเนินการ ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ตั้งคณะทำงานชุดแรกคือ อาจารย์เกษม เชตะวัน และอาจารย์สุบรรณ ทุมมา ดำเนินการลงพื้นที่ประสานงานกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการวางแผนงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลารองไห้

         ต่อมาปี พ.ศ. 2551 คณะทำงานชุดแรกได้นำเสนอข้อมูลแผนการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลารองไห้ ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลสภาฯมีมติอนุมัติหลักการรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน 2900 ไร่ (ในขณะนั้น) ไว้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ แต่เป้าหมายยังคงเหมือนเดิมยังคงผลักดันนโยบายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ขั้นตอนวิธีการคือ เริ่มแรกตั้งศูนย์วิจัยฯให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่างาน ขั้นตอนที่สองดำเนินนโยบายควบรวมเอาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (สังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา) จัดตั้งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้มีระดับเทียบเท่าคณะ ขั้นตอนที่สามยกระดับศูนย์วิจัยฯให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เมื่อมีสองหน่วยงานเทียบเท่าคณะแล้วจึงสามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลารองไห้ได้ในกาลต่อไป

Additional information