มุมมองวิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยฯ

         ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีพันธกิจด้านการจัดการศึกษา งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม งานบริการทางวิชาการ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวิจัยและบริการวิชาการเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ความสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         จากการศึกษาแนวทางพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พบว่าภายใต้บริบท ของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาของประเทศที่ไม่ดุล ไม่ยั่งยืนและอ่อนไหวต่อผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนไทยจำเป็นต้องปรับตัวและหันมาทบทวนกระบวนทรรศน์การพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยยึดแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย เน้นการเกษตรสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับตลาดอย่างเป็นขั้นตอน จนถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ต่อยอดเทคโนโลยีเข้ากับภูมิปัญญาไทยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางหลักในการดำเนินงานของรัฐบาลตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวได้คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างบูรณาการสอดคล้องกันทุกระดับ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถเข้าถึงประชาชนในด้านการจัดการความรู้ และการวิจัยในท้องถิ่น โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการเรียนรู้

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่และนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และแนวทางพระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อพัฒนาการพึ่งตนเอง และแก้ปัญหาสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยและมวลหมู่ประชาชาติ รวมทั้งการธำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซีกโลกตะวันออก

         เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับมอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์จากเทศบาลตำบลหินกอง เพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงมีโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่างาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯและสนองตอบพระราชปณิธานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สู่กระบวนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเพื่อขยายเกียรติภูมแห่งความเป็นปราชญ์ของพระองค์สู่สังคมโลก

Additional information