วัตถุประสงค์

         1.    เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นสถาบันหลักในการเรียนรู้ศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         2.    เพื่อให้บริการทางวิชาการและเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทย และการเชื่อมโยงเครือข่ายวัฒนธรรม

         3.    เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อก่อเกิด Food Bank และ Energy Plan ตลอดจนพลังงานทางเลือกของภูมิภาคและของโลก

         4.    เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

         5.    เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการศึกษา ด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ด้านอาหาร และพืชพลังงานของทุ่งกุลาร้องไห้

Additional information